تبلیغات
مذهبی - عدل خداوندی

تاریخ : چهارشنبه 12 اسفند 1394 | نویسنده : افشین
عدالت چیست و عادل کیست!؟

عدالت یعنی اینکه هر مخلوقی در مسیر سرشت الهی خود طی طریق کند و از مواهب مادی و معنوی به اندازه استحقاق تکوینی و  یا لیاقتی که کسب کرده ، برخوردار شود و عادل کسی است كه: دادگر است و به كسى ستم نمى نماید و كارى را بدون حكمت انجام نمى دهد، بنا براین هرچه را مى آفریند و روزى مى دهد و آنچه را مى دهد و باز مى ستاند از روى مصلحت است اگرچه ما نمى دانیم. همانطورى كه اگر طبیبی به بیمار خود داروئى داد مى دانیم كه، در آن مصلحتى است گرچه آن مصلحت بر ما پوشیده باشد بنا بر این اگر دیدیم خداوند متعال كسى را ثروتمند و دیگرى را تهیدست نموده، و یا به یكى شرافت بخشیده و به دیگرى نبخشیده، یا یكى را مریض كرده و دیگرى سالم است، و از این قبیل كارها... باید عقیده مند باشیم كه همه اینها از روى حكمت و مصلحت است گرچه ما به حكمت آن پى نبریم.


 عدل به چه معناست؟

چنانچه در روایات آمده كه حضرت موسى(ع) از خداوند درخواست كرد: برخى از دادگریهاى خود را كه در ظاهر مشكل مى آید به او نشان دهد، خداوند به او فرمود كه به صحرا رود و بر سر چشمه آبى در كمین بنشیند تا واقعه ای را مشاهده كند. موسى (ع) بدانجا رفت و دید، اسب سوارى بر سر چشمه پیاده شد و پس از رفع احتیاج از آنجا دور شد ولى هنگام رفتن فراموش كرد كیسه پول خود را همراه ببرد.

 
پس از چندى كودكى تهی دست آمد كیسه را بر حسب اتفاق دید و برداشت و رفت سپس پیر مرد نابینایی از راه رسید و مى خواست دست و صورت بشوید كه دراین هنگام مرد سوار برگشت و چون كیسه پول خود را ندید پیر مرد نابینا را به سرقت پولش متهم ساخت، كشمكش بین این دو در گرفت تا اینكه بالاخره اسب سوار ناخواسته پیرمرد را كشت. خداوند به موسى وحى فرمود كه: اسب سوار مال پدر كودك را دزدیده بود، مال را به ورثه یعنی همان كودك برگرداندیم و پیرمرد نابینا ، در جوانی پدر اسب سوار را كشته بود كه اینك به كیفر خود رسید. این بود نمونه اى از عدل و دادگسترى خداوند، گرچه از نگاه كوته بین ، و قوانین کور ما درست نیست.

منبع : کاروک